DYNAMITE
SONY MUSIC
Peak position 23

Album DYNAMITE